Regulamin

REGULAMIN NADSYŁANIA I PUBLIKOWANIA PRAC...

REGULAMIN NADSYŁANIA I PUBLIKOWANIA PRAC W ZESZYTACH NAUKOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

 1. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, są czasopismem naukowym wydawanym w rocznym cyklu wydawniczym. Nad jakością merytoryczną Zeszytów Naukowych pieczę sprawuje Rada Programowa.

 2. Treść Zeszytów Naukowych podzielona jest na działy:
  1. DZIAŁ I. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
  2. DZIAŁ II. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
  3. DZIAŁ III. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
  4. KOMUNIKATY
  5. Podział na działy może ulec zmianie.
 3. W Zeszytach Naukowych publikowane są artykuły w języku polskim i językach kongresowych.

 4. Artykuły przyjmowane są przez redakcję w termie wskazanym na stronie internetowej Zeszytów Naukowych. Artykuły składa się wyłącznie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej redaktora naczelnego. Wraz z przesłanym artykułem autor wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie służył w korespondencji pomiędzy redakcją a autorem. Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie formalnej przez Komitet Redakcyjny we współpracy z Radą Programową. Nie zwraca się przesłanych referatów. Referaty przygotowane niezgodnie z wymogami wydawniczymi nie są przekazywane do dalszej oceny i redakcja informuje autora o odrzuceniu artykułu.

 5. Artykuły podlegają procesowi oceny zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

  3. Recenzje są anonimowe z zachowaniem zasady, że autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

  4. Recenzja ma formę pisemną. (wzór recenzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Zeszytów Naukowych).

  5. Informacja o wynikach recenzji jest przekazywana do autora na adres poczty elektronicznej wskazany przez autora jako korespondencyjny. Autor na swoją prośbę może otrzymać kopię recenzji bez części informacyjnej dotyczącej danych recenzenta.

 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej Zeszytów Naukowych.

 7. Do publikacji są kwalifikowane tylko te artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

 8. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn.

 9. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane artykuły zakwalifikowane do druku w Zeszytach Naukowych.

 10. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

 11. Redakcja podejmuje działania przeciwdziałające przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

  1. Aby zapobiec przypadkom opisanym w pkt. 11 redakcja autor/autorzy wraz z przesłanym artykułem muszą złożyć oświadczenie (zał. nr 2) dotyczące:

  2. wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu artykułu), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł

  3. źródła finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 12. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.